Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ("overeenkomst") moeten worden beschouwd als een overeenkomst tussen u en Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, (hieronder ook aangeduid met "wij", "onze", "ons"). Deze overeenkomst regelt uw en onze rechten en plichten bij het gebruik van de HomeServer/FacilityServer-portal.

In het kader van de voortdurende ontwikkeling van onze producten en internetdiensten implementeren wij van tijd tot tijd aanvullende functies en eigenschappen. Deze aanpassingen maken het noodzakelijk de overeenkomst en de richtlijnen in dit opzicht te wijzigen. Daarom kunnen op elk moment wijzigingen in deze overeenkomst en deze richtlijnen worden doorgevoerd, die door publicatie op onze website rechtsgeldig worden. Buiten de hieronder beschreven situatie zijn alle gewijzigde voorwaarden 30 dagen na hun eerste publicatie op onze website rechtsgeldig. Toekomstige veranderingen worden gepubliceerd op de pagina "Geactualiseerde gebruiksrichtlijnen". U kunt deze pagina bereiken via de link "Geactualiseerde gebruiksrichtlijnen" op de pagina "Accountoverzicht", nadat u op de Gira-portal HomeServer.gira.de of FacilityServer.gira.de bent ingelogd. Bovendien kunt u uw instellingen zo configureren, dat u elke keer wanneer de gebruiksrichtlijnen worden aangepast hiervan per e-mail bericht krijgt.

1. Gebruiksrecht

Om onze service te kunnen gebruiken moet u zich aanmelden voor een basisaccount. Klik daarvoor op HomeServer.gira.de of FacilityServer.gira.de op de optie "Registratie". U kunt ook het bij het product meegeleverde registratieformulier per post of per fax aan Gira opsturen.
De registratie kan bij de ingebruikstelling of op een later tijdstip worden uitgevoerd. U kunt de registratieprocedure op elk moment herhalen om uw geregistreerde persoonlijke gegevens te wijzigen. Bij elke wijziging moet u echter opnieuw uw gegevens bevestigen door middel van een activeringslink die u per e-mail na elke wijziging van uw geregistreerde persoonlijke gegevens ontvangt.

Onze service is uitsluitend beschikbaar voor individuele personen of bedrijven die rechtsgeldige overeenkomsten mogen sluiten in het kader van de geldende wetgeving. Daarom is onze service niet beschikbaar voor personen jonger dan 18 jaar.

Wij behouden ons voor onze service niet aan te bieden, de voorwaarden voor uw gebruik van de service te wijzigen en/of deze overeenkomst met u op elk moment door middel van een aankondiging per e-mail op te zeggen. Wanneer de opzegging plaatsvindt om zwaarwegende redenen, treedt deze met onmiddellijke ingang in werking. In andere gevallen bedraagt de opzegtermijn 14 dagen vanaf de aankondiging.

2. Diensten

De aangeboden internetdiensten omvatten de toegang tot de gebruikersinterface van de HomeServer resp. FacilityServer.

Voor specifieke delen van de portals HomeServer.gira.de en FacilityServer.gira.de gelden eventueel aanvullende voorwaarden. Bij het aanmelden voor deze gebieden worden de gebruikers uitdrukkelijk gewezen op de relevante voorwaarden voor deze gebieden. Deze specifiekere voorwaarden hebben dan voorrang boven deze voorwaarden voor het gebruik van dergelijke diensten.

Wij behouden ons voor op elk moment delen van onze online-diensten en van de overeengekomen modules in te trekken, wanneer wij niet of niet meer gerechtigd zijn gebruiksrechten te verlenen volgens deze overeenkomst en het niet in redelijkheid van ons kan worden verlangd de rechten voor het verdere gebruik te verwerven.

3. Uitvoering en levering

Onze service wordt beschikbaar gesteld via het transportmedium internet. Als communicatieprotocollen dienen daarbij HTTP en HTTPS (HTTP met Secure Socket Layer).

4. Garantie

Wij verplichten ons alles in het werk te stellen om de correctheid en betrouwbaarheid van onze online-diensten te garanderen. Wij zijn echter ten opzichte van u of derden niet aansprakelijk voor vergissingen, onderbrekingen, vertragingen, onjuiste gegevens of meldingen of andere storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. Van alle mogelijke wettelijke en contractuele aansprakelijkheidsfeiten zijn wij uitsluitend aansprakelijk bij schade door opzet en grove nalatigheid.

5. Bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens tijdens het gebruik van de online-diensten. Daarom lichten wij in onze Verklaring bescherming persoonsgegevens toe hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

6. Overige regelingen

6.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en op de relatie tussen de gebruiker en ons is uitsluitend Duits recht van toepassing.

6.2. Wanneer één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig mochten zijn of worden, heeft dit geen effect op de geldigheid van de overige bepalingen.

6.3. Wij behouden ons voor de onderhavige gebruiksvoorwaarden op elk moment met toekomstige inwerkingtreding te wijzigen.

3. Versie van 28 januari 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elektrotechnische installatiesystemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
D-42477 Radevormwald
Duitsland

Gira apparaatportal

Top