Podmienky používania

Tieto podmienky používania ("zmluva") sa rozumejú ako zmluva medzi Vami a Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, (ďalej označované aj ako "my", "náš", "nás"). Táto zmluva upravuje Vaše ako aj naše práva a povinnosti pri použití portálu HomeServer/FacilityServer.

V súvislosti s neustálym ďalším rozvojom našich prístrojov a internetových služieb prijímame príležitostne dodatočné funkcie a charakteristiky. Táto okolnosť si vyžaduje zmenu zmluvy a smerníc, aby sa vyhovelo týmto prispôsobeniam. Preto môžu byť v tejto zmluve a v týchto smerniciach kedykoľvek vykonané zmeny, ktoré sa právoplatnými stávajú zverejnením na našej internetovej stránke. Okrem nižšie popísaného prípadu nadobúdajú všetky zmenené podmienky platnosť 30 dní po prvom zverejnení na našej internetovej stránke. Budúce zmeny sú zverejňované na stránke "Aktualizované užívateľské smernice", na ktorú môžete prejsť prostredníctvom odkazu "Aktualizované užívateľské smernice" na stránke "Prehľad účtu" po nalogovaní do portálu Gira HomeServer.gira.de alebo FacilityServer.gira.de. Okrem toho môžete svoje nastavenia konfigurovať tak, aby ste boli pri všetkých aktualizáciách užívateľských smerníc upovedomení e-mailom.

1. Oprávnenosť nároku

Aby ste náš servis mohli používať, musíte sa prihlásiť do základného účtu. Za týmto účelom kliknite na stránke HomeServer.gira.de alebo FacilityServer.gira.de na možnosť "Registrácia". Alternatívne môžete poštou alebo faxom firme Gira poslať aj registračný formulár, ktorý je priložený k prístroju.

Registráciu je možné vykonať pri uvedení do prevádzky alebo aj k neskoršiemu okamihu. Pre vykonanie zmeny Vašich osobných registračných údajov môžete proces kedykoľvek zopakovať. Pri každej zmene je však nutné opakované potvrdenie Vašich údajov prostredníctvom odkazu pre aktiváciu, ktorý dostanete e-mailom pri každej zmene Vašich registračných údajov.

Náš servis je k dispozícii len jednotlivcom alebo firmám, ktoré smú uzatvárať právne účinné zmluvy na základe platných zákonov. Preto náš servis nie je k dispozícii osobám mladším ako 18 rokov.

Vyhradzujeme si náš servis neposkytovať, meniť predpoklady pre Vaše použitie servisu a/alebo túto zmluvu s Vami kedykoľvek vypovedať oznámením prostredníctvom e-mailu. Ak sa výpoveď vykonáva z vážneho dôvodu, tak nadobúda platnosť s okamžitou účinnosťou. V opačnom prípade predstavuje výpovedná lehota 14 dní odo dňa oznámenia.

2. Plnenia

Poskytované internetové služby zahŕňajú prístup k užívateľskej ploche HomeServer resp. FacilityServer

Pre jednotlivé oblasti portálov HomeServer.gira.de a FacilityServer.gira.de platia príp. doplňujúc zvláštne podmienky. Pri prihlásení do týchto oblastí sú užívatelia výslovne upozornení na smerodajné podmienky pre tieto oblasti. Tieto špeciálnejšie podmienky potom nahrádzajú pre použitie takýchto služieb tieto podmienky.

Vyhradzujeme si kedykoľvek časti našich online služieb ako aj dohodnutých modulov odvolať, ak nie sme alebo už nie sme oprávnení k poskytovaniu užívateľských práv podľa tejto zmluvy a nedá sa očakávať, že by sme práva k ďalšiemu používaniu nadobudli.

3. Vykonanie a cesta dodania

Poskytovanie nášho servisu sa uskutočňuje prostredníctvom transportného média internet. Ako komunikačný protokol pritom slúžia HTTP a HTTPS (HTTP prostredníctvom Secure Socket Layer).

4. Záruka

Zaväzujeme sa vykonať všetko pre zaistenie presnosti a spoľahlivosti našich online služieb. V prípade omylov, prerušení, omeškaní, nesprávnych údajov alebo hlásení alebo iných porúch nie sme voči Vám alebo tretím stranám zodpovední a síce bez ohľadu na to, v čom spočíva ich príčina. Zo všetkých zákonných a zmluvných skutkových podstát ručenia ručíme len za úmyselné spôsobenie škody alebo spôsobenie škody hrubou nedbanlivosťou.

5. Ochrana údajov

Pre nás je ochrana Vašej súkromnej sféry a v súvislosti s tým Vašich osobných údajov počas používania online služieb dôležitá. Preto Vám v našom Prehlásení o ochrane údajov vysvetľujeme, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi.

6. Ostatné ustanovenia

6.1. Na tieto podmienky používania ako aj vzťah medzi užívateľom a nami sa aplikuje výhradne nemecké právo.

6.2. Ak by jedno alebo viaceré ustanovenia týchto podmienok používania boli alebo sa stali neúčinnými, tak sa to nedotýka platnosti ostatných ustanovení.

6.3. Vyhradzujeme si predložené podmienky používania zmeniť kedykoľvek s platnosťou pre budúcnosť.

3. Znenie z 28. januára 2008

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elektroinštalačné systémy
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Nemecko

Portál prístrojov Gira

Top