Användningsvillkor

Dessa användningsvillkor ("avtal") utgör ett avtal mellan dig och Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, (betecknas i fortsättningen även som "vi", "vår", "oss"). Det här avtalet reglerar dina samt våra rättigheter och skyldigheter när HomeServer/FacilityServer portalen används.

Inom ramen för den ständigt pågående vidareutvecklingen av våra apparater och Internet-tjänster lägger vi ibland till ytterligare funktioner och kännetecken. Denna omständighet kräver att avtalet och riktlinjerna ändras för att anpassningarna ska kunna göras. Därför kan ändringar göras i det här avtalet och de här riktlinjerna när som helst. Ändringarna träder i kraft juridiskt genom publiceringen på vår webbplats. Med undantag för det nedan beskrivna fallet träder alla ändrade villkor i kraft 30 dagar efter den första publiceringen på vår webbplats. Framtida ändringar publiceras på sidan "Aktualiserade användningsriktlinjer" som du kommer till över länken "Aktualiserade användningsriktlinjer" på sidan "Kontoöversikt", när du har loggat in på Gira Portal HomeServer.gira.de eller FacilityServer.gira.de. Dessutom kan du konfigurera dina inställningar så att du får ett meddelande per e-post vid varje aktualisering av användningsriktlinjerna.

1. Anspråksberättigande

Du måste registrera dig för ett baskonto för att kunna använda vår service. Då klickar du på alternativet "Registrering" under HomeServer.gira.de eller FacilityServer.gira.de. Du kan även skicka registreringsformuläret, som följer med apparaten, till Gira per post eller fax.
Registreringen kan göras när man börjar använda apparaten eller vid en senare tidpunkt. Du kan upprepa proceduren när som helst för ändra dina personliga registreringsuppgifter. Vid varje ändring måste dock dina uppgifter bekräftas igen över en aktiveringslänk som du får per e-post varje gång dina registreringsuppgifter ändras.

Vår service är tillgänglig för enskilda personer eller företag som får ingå juridiskt verksamma avtal mot bakgrund av de gällande lagarna. Därför är vår service inte tillgänglig för personer under 18 år.

Vi förbehåller oss rätten att inte tillhandahålla vår service, ändra förutsättningar för din användning av servicen och/eller att när som helst säga upp det här det här avtalet genom ett meddelande per e-post. Om uppsägningen sker på grund av en viktig anledning så träder den i kraft direkt. Annars är uppsägningstiden 14 dagar från den dag då meddelandet kom.

2. Åtaganden

Internet-tjänsterna som tillhandahålls omfattar åtkomst till Home- resp. FacilityServerns användargränssnitt

Kompletterande, särskilda villkor kan gälla för separata områden hos portalerna HomeServer.gira.de och FacilityServer.gira.de. Vid inloggningen till de här områdena informeras användarna uttryckligen om de villkor som gäller för områdena i fråga. Dessa mera speciella villkor har då företräde framför de här villkoren vid användning av sådana tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst återkalla delar av våra online-tjänster samt de avtalade modulerna när vi inte eller inte längre är berättigade att utdela användningsrättigheter som följer detta avtal och det inte kan begäras av oss att förvärva rättigheterna för fortsatt användning.

3. Genomförande och leveransväg

Vår service tillhandahålls över transportmediet Internet. HTTP och HTTPS (HTTP med hjälp av Secure Socket Layer) används som kommunikationsprotokoll.

4. Garanti

Vi förpliktar oss att göra allt för att säkerställa noggrannheten och tillförlitligheten i våra online-tjänster. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller tredje part vid fel, avbrott, fördröjningar, felaktiga data eller meddelanden eller andra störningar, oberoende av vad dessa beror på. Vi är bara ansvariga när skadan orsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet och detta beträffar allt juridiskt eller avtalsenligt ansvar.

5. Dataskydd

För oss är skyddet av dina privatangelägenheter, och i samband med detta dina personliga uppgifter, en viktig fråga när onlinetjänsterna används. Därför förklarar vi i vår dataskyddsförklaring hur vi hanterar dina personliga uppgifter.

6. Övriga regler

6.1. Endast tysk lagstiftning gäller för de här användningsvillkoren samt för förhållandet mellan användaren och oss.

6.2. Om en eller flera bestämmelser i de här användningsvillkoren skulle vara, eller bli, overksamma så ska detta inte påverka de övriga bestämmelsernas giltighet.

6.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de föreliggande användningsvillkoren med effekt för framtiden.

3. utgåva från 28 januari 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elinstallation-system
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Tyskland

Gira apparatportal

Topp